Υπηρεσίες

Λογιστική και φορολογική υποστήριξη εταιρειών

✔ έλεγχος / καταχώρηση των συναλλαγών και των γεγονότων στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας

✔ εκπλήρωση των φορολογικών, ασφαλιστικών και των λοιπών υποχρεώσεων

✔ σύνταξη των περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

✔ φορολογικός σχεδιασμός

Διοικητική λογιστική

✔ διοικητικές αναφορές (management reports) ανάλυσης της πορείας της εταιρείας προκειμένου η διοίκηση να έχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.

 ➢ σύνταξη προϋπολογισμού

 ➢ ανάλυση πωλήσεων

 ➢ κερδοφορία ανά πελάτη, ανά κωδικό προϊόντος, εμπορεύματος, υπηρεσίας

 ➢ ανάλυση των ταμειακών ροών

 ➢ κοστολόγηση

 ➢ έλεγχος πεπραγμένων προϋπολογιζόμενων (actual vs budgeted)

 ➢ αξιολόγηση επενδύσεων

Εσωτερικός έλεγχος

✔ καταγραφή των διαδικασιών ροής και έλεγχος της επάρκειας αυτών

✔ διενέργια ελέγχων στους κάτωθι επιχειρηματικούς κύκλους:

 ➢ Πωλήσεις – εισπράξεις

 ➢ Αγορές - πληρωμές

 ➢ Πάγια

 ➢ Παραγωγή – Αποθήκη

 ➢ Μισθοδοσία

 ➢ Φόροι

 ➢ Οικονομικές καταστάσεις

Εταιρικές πράξεις

✔ συντονισμός του έκτακτου οικονομικού, λογιστικού, φορολογικού και νομικού ελέγχου (due diligence)

✔ διερεύνιση της εύλογης αξίας μιας εταιρίας (valuation)

✔ διαπραγμάτευση με τα εμπλεκόμενα μέρη

Οργάνωση επιχειρήσεων

✔ σύνταξη του οργανογράμματος διευθύνσεων, θέσεων και ευθυνών

✔ δημιουργία διαδικασιών ροής

✔ συμμετοχή στην επιλογή του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης (ERP)

✔ σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)

✔ προετοιμασία διαδοχής

Χρηματοδοτήσεις

✔ αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας επιχείρησης βάσει των οικονομικών καταστάσεων της, της διοίκησης και της μετοχικής σύνθεσης της, του κλάδου της, του εύρους της αγοράς - στόχου

✔ διευρεύνιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης