Αρχική Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Καραμίντζιος

Επαγγελματίας οικονομολόγος με 20-ετή εμπειρία σε πληθώρα κλάδων (ελεγκτική, χρηματιστήριο, τραπεζική, βιομηχανία τροφίμων και επενδυτικών κεφαλαίων) και θέσεων (Ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής – λογιστής (PwC), Senior Corporate finance officer (Εγνατία Finance), Διευθυντής επενδυτικών σχέσεων, Διευθυντής εσωτερικού ελέγχου, Head of Budgeting & Reporting, Financial projects Manager (ELBISCO HOLDINGS), Στέλεχος εταιρικής διακυβέρνησης (EUROBANK), Οικονομικός διευθυντής (Macofin sa).

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των επιχειρήσεων, στην εισαγωγή εταιριών σε οργανωμένη αγορά, στη διενέργεια εταιρικών πράξεων (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εξαγορές - συγχωνεύσεις εταιριών, αναδιάρθρωση δανειακού χαρτοφυλακίου κλπ), στην εισαγωγή λογισμικών προγραμμάτων (ERP), στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και ετήσιων προυπολογισμών, στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και στην οργάνωση της οικονομικής διεύθυνσης.

Παρακολούθηση πλήθους σεμιναρίων για ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, διεθνή λογιστικά πρότυπα, εσωτερικό έλεγχο και φορολογία.

Απόφοιτος της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1993), και του μεταπτυχιακού προγράμματος "project analysis, finance & investment" του οικονομικού τμήματος του πανεπιστημίου του York - UK (1994), μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου και κάτοχος της Α τάξης λογιστή – φοροτέχνη.

Προσέγγιση

Η προσέγγιση του γραφείου είναι:

α) η σχολαστική αξιολόγηση της κάθε ενέργειας που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας ή μιας επιχείρησης και συνεπώς ο άμεσος και μελλοντικός αντίκτυπος αυτής σε όλη τη δραστηριότητα ή την επιχείρηση ή τους φορείς αυτών.

β) η έγκαιρη ενημέρωση για θέματα που αφορούν στο νομικό πλαίσιο που υπακούει μία δραστηριότητα/επιχείρηση. Πλέον ο μεγαλύτερος όγκος των νομοθετημάτων είναι οι οδηγίες και οι κανονισμοί (directives & regulations) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες είναι γνωστές αρκετό καιρό πριν την εφαρμογή των κανονισμών και την έγκριση των οδηγιών από την ελληνική βουλή.

γ) η γνώση των επαγγελματικών προτύπων και του νομικού πλαισίου των μερών με τα οποία η επιχείρηση ή ο φορέας μιας δραστηριότητας θα κληθεί να συνεργαστεί. Σε μία διαπραγμάτευση πρέπει να γνωρίζεις την πραγματική θέση σου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ένας θεσμός λαμβάνει τις αποφάσεις του προκειμένου να προετοιμαστείς κατάλληλα και να αξιώσεις αυτά που μπορούν να επιτευχθούν.

Επικοινωνία


    Κοραή 14, 17455 Άλιμος

    (+30) 2109886959

     (+30) 6977712241

    office@all4financial.gr

  

Λογιστική και φορολογική υποστήριξη εταιρειών


έλεγχος / καταχώρηση των συναλλαγών και των γεγονότων στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας

εκπλήρωση των φορολογικών, ασφαλιστικών και των λοιπών κείμενων υποχρεώσεων

σύνταξη των ετήσεων οικονομικών καταστάσεων

φορολογικός σχεδιασμός

Διοικητική λογιστική


περιοδικές αναφορές (management reports) ανάλυσης της πορείας της εταιρείας προκειμένου η διοίκηση να έχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων. Οι αναφορές αυτές δύναται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

   ανάλυση πωλήσεων,

   κερδοφορία ανά πελάτη

   κερδοφορία ανά κωδικό προϊόντος / εμπορεύματος / υπηρεσίας

   ανάλυση των ταμειακών ροών

   κοστολόγηση

   έλεγχος πεπραγμένων vs προυπολογιζόμενων (actual vs budgeted)

   αξιολόγηση επενδύσεων σε ενσώματα πάγια

σύνταξη ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων

σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού

Εσωτερικός έλεγχος


καταγραφή των διαδικασιών ροής και έλεγχος της επάρκειας αυτών

διενέργια ελέγχων στους κάτωθι επιχειρηματικούς κύκλους:

   Πωλήσεις – εισπράξεις

   Αγορές - πληρωμές

   Πάγια

   Παραγωγή – Αποθήκη

   Μισθοδοσία

   Φόροι

   Οικονομικές καταστάσεις

Εταιρικές πράξεις


συντονισμός του έκτακτου οικονομικού, λογιστικού, φορολογικού και νομικού ελέγχου (due diligence)

διερεύνιση της εύλογης αξίας μιας εταιρίας (valuation)

διαπραγμάτευση με τα εμπλεκόμενα μέρη

Οργάνωση επιχειρήσεων


σύνταξη του οργανογράμματος διευθύνσεων, θέσεων και ευθυνών

δημιουργία διαδικασιών ροής

συμμετοχή στην επιλογή του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης (ERP)

σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)

προετοιμασία διαδοχής

Χρηματοδοτήσεις


αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας επιχείρησης βάσει των οικονομικών καταστάσεων της, της διοίκησης και της μετοχικής σύνθεσης της, του κλάδου της, του εύρους της αγοράς - στόχου

διευρεύνιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης

Οκτώβριος 2018, έναρξη εργασιών


Εντός του Οκτωβρίου το γραφείο αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του

Οκτώβριος 2018, έναρξη εργασιών


Εντός του Οκτωβρίου το γραφείο αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του

Οκτώβριος 2018, έναρξη εργασιών    -   
Ο στόχος του γραφείου είναι να καλύπτει τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις επιδιώξεις των πελατών του.

Ενεργεί για να εξελίσσεται και να αποτελεί έναν έμπιστο, αξιόπιστο και επικερδή συνεργάτη.

Με μακρά εμπειρία σε πολλούς τομείς του χρηματοοικονομικού χώρου μπορεί να:

  √ διεκπεραίωνει τις υποχρεώσεις,

  √ οργανώνει την καθημερινότητα,

  √ συνδιαλέγεται με τρίτα μέρη και

  √ συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της στρατηγικής των πελατών του


Ο στόχος του γραφείου είναι να καλύπτει τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις επιδιώξεις των πελατών του.

Ενεργεί για να εξελίσσεται και να αποτελεί έναν έμπιστο, αξιόπιστο και επικερδή συνεργάτη.

Με μακρά εμπειρία σε πολλούς τομείς του χρηματοοικονομικού χώρου μπορεί να:

  √ διεκπεραίωνει τις υποχρεώσεις,

  √ οργανώνει την καθημερινότητα,

  √ συνδιαλέγεται με τρίτα μέρη και

  √ συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της στρατηγικής των πελατών του