Η προσέγγιση του γραφείου είναι:

η σχολαστική αξιολόγηση της κάθε ενέργειας που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας ή μιας επιχείρησης και συνεπώς ο άμεσος και μελλοντικός αντίκτυπος αυτής σε όλη τη δραστηριότητα ή την επιχείρηση ή τους φορείς αυτών.

η έγκαιρη ενημέρωση για θέματα που αφορούν στο νομικό πλαίσιο που υπακούει μία δραστηριότητα/επιχείρηση. Πλέον ο μεγαλύτερος όγκος των νομοθετημάτων είναι οι οδηγίες και οι κανονισμοί (directives & regulations) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες είναι γνωστές αρκετό καιρό πριν την εφαρμογή των κανονισμών και την έγκριση των οδηγιών από την ελληνική βουλή.

η γνώση των επαγγελματικών προτύπων και του νομικού πλαισίου των μερών με τα οποία η επιχείρηση ή ο φορέας μιας δραστηριότητας θα κληθεί να συνεργαστεί. Σε μία διαπραγμάτευση πρέπει να γνωρίζεις την πραγματική θέση σου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ένας θεσμός λαμβάνει τις αποφάσεις του προκειμένου να προετοιμαστείς κατάλληλα και να αξιώσεις αυτά που μπορούν να επιτευχθούν.